Privacyverklaring

Privacyverklaring

Ladypinecone.nl respecteert uw privacy en behandelt de persoonlijke informatie die u ons geeft dan ook zeer vertrouwelijk. We gebruiken de gegevens om uw bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Als we de gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, vragen we daarvoor altijd eerst om uw toestemming. We zullen uw gegevens nooit aan derden verkopen en stellen de gegevens alleen ter beschikking aan derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. U hebt altijd recht op inzage, wijziging en correctie van uw gegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Ladypinecone.nl. Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Gebruik van uw gegevens

Ladypinecone.nl gebruikt uw gegevens om de volgende diensten te kunnen leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres, telefoonnummer en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te kunnen stellen.
  • Om het winkelen bij Ladypinecone.nl zo aangenaam mogelijk te laten, slaan wij met uw toestemming persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website en ons aanbod beter op uw wensen en interesses afstemmen.
  • Als u bij Ladypinecone.nl een account aanmaakt, bewaren wij uw gegevens op een beveiligde omgeving (‘Secure Server’). Als u inlogt met uw gebruikersnaam en wachtwoord hoeft u uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens niet meer bij iedere nieuwe bestelling in te vullen. Wel zo makkelijk, maar ook veilig!
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die wij krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als u een beoordeling of reactie op onze website plaatst, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn altijd benieuwd naar uw mening! Wel behouden we het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen, niet te publiceren. U hebt altijd het recht op inzage, aanpassing en verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens niet verkopen aan derden tenzij dit uitdrukkelijk met u is overeengekomen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maakt. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website ten volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan u gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief u IP-adres) aan Google wordt verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Bescherming Persoonsgegevens

Ladypinecone.nl is verwerker in de zin van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Ladypinecone.nl over u heeft vastgelegd of wanneer uw gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen via info@ladypinecone.nl. Ladypinecone.nl zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens omtrent u verwerkt wordt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

Wijziging Privacyverklaring

Ladypinecone.nl houdt zich het recht wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, inclusief het cookiebeleid en Google Analytics. Wij adviseren u dan ook regelmatig deze pagina te bekijken. Natuurlijk zullen wij u informeren indien we belangrijke wijzigingen doorvoeren in het bewaren en of het verwerken van u persoonsgegevens. Deze informatie kan op onze website of in persoonlijke mailings bekend worden gemaakt. Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring, of als u gebruik wil maken van uw recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@ladypinecone.nl. We stellen het op prijs als u dan in het onderwerp ‘Privacyverklaring’ vermeldt.

Prijzen

Alle op de website van Ladypinecone.nl vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief de geldende BTW en exclusief eventuele afleveringskosten. Prijswijzigingen voorbehouden. Aan de op deze website vermelde prijzen zijn geen rechten te ontlenen. Indien bij het artikel geen prijs is vermeld, raden wij aan contact op te nemen voor de meest actuele prijsinformatie.

Payment Service Provider (PSP)

Mollie Payment
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie voor online betalingen. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Externe verkoopkanalen

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Ladypinecone.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Ladypinecone.nl Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Disclaimer

Indien u gebruikt maakt van deze website, verklaart u akkoord te gaan met de voorwaarden in de disclaimer, zoals deze hieronder beschreven staan. Als u deze niet accepteert, word u verzocht geen gebruik te maken van deze website. Alle informatie op Ladypinecone.nl wordt verstrekt onder voorbehoud van alle rechten. De informatie op Ladypinecone.nl kan regelmatig en zonder voorafgaande mededeling wijzigen. Vorm- en inhoudsfouten worden voorbehouden. Ondanks alle aan de samenstelling van Ladypinecone.nl bestede zorg, kan noch Ladypinecone.nl, noch de webmaster aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die op Ladypinecone.nl voor zou kunnen komen of voor de gevolgen van het gebruik van Ladypinecone.nl. Ook is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van Ladypinecone.nl. De informatie op Ladypincone.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke vorm van her publicatie van (een deel van) de inhoud van Ladypinecone.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ladypinecone.nl is nadrukkelijk verboden.

Contactgegevens

Rankprofit
Ladypinecone.nl
Skoallestrjitte 5
9041 BL Berltsum
Tel. 0031 630206708
E-mail. info@ladypinecone.nl

Chat openen
1
Hi, wat leuk dat je er bent. Waar kan ik je bij helpen?